Thông báo về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên chính quy thuộc diện có đất bị thu hồi (Đối tượng của Quỹ 156) năm học 2016 - 2017, xem chi tiết tại file đính kèm: file 3.1 và 3.2.

16:19 13/12/2016File đính kèm

3.1- Thong bao ve ho tro hoc phi dien co dat bi thu hoi - Quy ho tro 156_ nam 2016.pdf Tải về
3.2- Mau giay de nghi ho tro hoc phi dien co dat bi thu hoi _156.pdf Tải về