Thông báo

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên chính quy đủ điều kiện xét, cấp “Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 - 2019”

16:37 04/10/2019


Tài liệu đính kèm

1 - Thong bao DS du kien SVCQ du dieu kien xet cap HB KKHT HK2 NH2018-2019.pdf Tải về
2 - Danh sach du kien SVCQ du dieu kien xet cap HB KKHT HK2 NH2018-2019.pdf Tải về