Thông báo

Thông báo v/v cảnh báo SV có kết quả rèn luyện yếu, kém HK2, năm học 2018 - 2019

14:54 04/11/2019

Tài liệu đính kèm

1. Thong bao canh bao SV co ket qua ren luyen yeu, kem HK2 - NH 2018 - 2019.docx Tải về
2. Danh sách SV co KQRL yeu, kem KH2, NH 2018 - 2019.pdf Tải về