Thông báo

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục ra trường đợt tốt nghiệp tháng 08 năm 2019

11:08 04/10/2019


Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục ra trường đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2019 như sau:

1.  Đối với những sinh viên đã hoàn thành các nghĩa vụ với Trường (theo danh sách đính kèm): Sinh viên nhận bằng theo thông báo của Phòng Đào tạo.

2.  Đối với những sinh viên chưa hoàn thành các nghĩa vụ với Trường (ghi “Nợ” theo danh sách đính kèm): Sinh viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên liên hệ với các Phòng/Ban liên quan (Phòng Tài chính – Kế toán; Thư viện; Trung tâm hỗ trợ sinh viên; Phòng Quản trị Tài sản) để hoàn thành các thủ tục và nhận giấy hoàn thành nợ;

Bước 2: Sinh viên mang theo giấy hoàn thành nợ liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để nhận giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục ra trường;

Bước 3: Sinh viên mang theo giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục ra trường liên hệ Phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp (thời gian nhận theo thông báo của Phòng Đào tạo).

Mọi thắc mắc về vấn đề này vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính – Kế toán (08. 38.971.646); Thư viện (08. 38.216.397); Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (08. 38.971.633), Phòng Quản trị Tài sản (08. 38.971.645), Phòng Công tác Sinh viên (08. 38.971.636).

Tài liệu đính kèm

DSSV đã hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đợt tháng 08.2019.xls Tải về
DSSV chưa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đợt tháng 08.2019.xls Tải về